HOME > เกี่ยวกับห้องสมุด > ประวัติห้องสมุด
 
 
ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
     ศูนย์วิทยบริการ จัดตั้งขึ้นพร้อมการก่อตั้งวิทยาลัยนครราชสีมาในปี พ.ศ. 2547 ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 ของอาคารเรียนรวม โดยมีพื้นที่ใช้สอย 500 ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นที่นั่งอ่าน 73 ที่นั่ง เครื่องคอมพิวเตอร์ 9 เครื่อง และชั้นหนังสือจำนวน 4 แถว ดำเนินงานโดยผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการคนแรกคือ อาจารย์กิตติยา ขุนทอง
   
      ปี 2548 เพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาจากเดิม 9 เครื่อง เป็น 12 เครื่อง เพิ่มชั้นวางหนังสือเป็น 6 แถว และเร่งจัดหาทรัพยากรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มเติม เพื่อรองรับการเปิดคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   
      ปี 2549 ได้เพิ่มจำนวนพื้นที่นั่งอ่าน ภายในศูนย์วิทยบริการเป็น 131 ที่นั่ง และเพิ่มชั้นหนังสือเป็น 8 แถว เพื่อให้สามารถบรรจุทรัพยากรที่จัดหาให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุด มีการจัดนิทรรศการหนังสือใหม่ และการตกแต่งศูนย์วิทยบริการให้มีบรรยากาศที่สวยงามผ่อนคลายเหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและคณาจารย์
   
      ปี 2550 ศูนย์วิทยบริการได้ปรับพื้นที่การให้บริการสารสนเทศ โดยเพิ่มพื้นที่นั่งอ่านเป็น 156 ที่นั่ง เพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศเป็น 27 เครื่อง เพิ่มจำนวนชั้นวางหนังสือเป็น 9 แถว และได้จัดมุมนิทรรศการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ศูนย์วิทยบริการได้ออกให้บริการชุมชนใกล้เคียงเป็นครั้งแรก ในโครงการอ่านหนังสือ เพื่อน้องพิการทางสายตา โดยได้จัดทำสื่อเพื่อผู้พิการทางสายตา ไปมอบให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จ.นครราชสีมา ซึ้งตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงกับวิทยาลัย
   
      ปี 2551 ศูนย์วิทยบริการได้ปรับปรุงการให้บริการ โดยรับบุคลากรฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มเติม และเปิดให้บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้ใช้ที่วิทยาคารกรุงเทพฯ ณ โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย โดยได้จัดให้มีการยืมระหว่างห้องสมุด ระหว่างสถาบันด้วย นอกจากนี้ภายในบริเวณห้องสมุดสำนักได้เพิ่มจำนวนชั้นหนังสือเป็น 12 แถว เพื่อให้เพียงพอต่อ จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น และเพิ่มอัตราบุคลากรในการปฏิบัติงานอีก 3 ตำแหน่ง
   
      ปี 2552 - 2553 เพื่อการส่งเสริมการใช้บริการให้สูงขึ้น ศูนย์วิทยบริการได้เพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น 33 เครื่อง และยังได้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือ วารสารทางวิชาการ กฤตภาคออนไลน์ (Matichon e Library) เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ในทุกคณะวิชา และได้เพิ่มชั้นหนังสือเป็นจำนวน 15 แถว ชั้นวารสาร 5 ตัว ในส่วนของการให้บริการ สำนักฯได้เพิ่มบริการจัดซื้อหนังสือ บริการตอบคำถามและประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้โดยตรง
   
      ปี 2554 - 2556 ศูนย์วิทยบริการได้ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักฯ ให้มีความทันสมัยและความสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น และยังได้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ วารสาร และฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ Springer Link Online ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชา ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์ อาทิเช่น Behavioral Science, Biomedical & Life Sciences, Physics and Astronomy, Mathematics & Statistics Computer & Information Sciences, Humanities, Chemistry & Meterial Sciences, Clinical Medicine, Business & Economics, Engineering, Earth & Environmental Science มากกว่า 1,700 ชื่อเรื่อง นอกจากนี้ทางศูนย์วิทยบริการมีการจัดนิทรรศการ ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประชาคมอาเซียนให้กับคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยนครราชสีมาทุกท่าน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา
   
      ปี พ.ศ. 2557-2559 ศูนย์วิทยบริการได้ทำการปรับปรุงบริเวณพื้นที่นั่งอ่าน เพิ่มจำนวนพื้นที่นั่งอ่านเป็น291 ที่นั่ง ปรับปรุงห้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 1 ห้อง เพิ่มชั้นหนังสือเป็น 16 แถว จัดหาทรัพยาการสารสนเทศ ประเภทหนังสือ วารสาร และฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO HOST ซึ่งเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ นอกจากนี้ทางสำนักฯ ได้จัดทำโครงการ และกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้มีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น