HOME > เกี่ยวกับศูนย์วิทยบริการ > วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย
 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย
ปรัชญาศูนย์วิทยบริการ
  จัดการความรู้ มุ่งสู่บริการ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
      
วิสัยทัศน์ศูนย์วิทยบริการ
  ศูนย์วิทยบริการพัฒนาการบริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณภาพและได้รับมาตรฐาน มุ่งพัฒนาสำนัก ฯ ให้เป็นศูนย์สารสนเทศชั้นนำของประเทศ ด้วยบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยี่รเทศที่สามารถสืบค้นได้อย่างกว้างขวาง ไร้ขอบเขต พร้อมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีจิตวิญญาณในการให้บริการ