HOME > เกี่ยวกับศูนย์วิทยบริการ > ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์
 
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์
ปรัชญา
  มุ่งมั่น สร้างสรรค์ และพัฒนา คุณภาพบริการทรัพยากรสารสนเทศ
      
วิสัยทัศน์
 1. ศูนย์วิทยบริการมีบริการทรัพยากรสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
 2. บุคลากรศูนย์วิทยบริการมีความรู้ความสามารถและจิตวิญญาณในการให้บริการ
 3. ศูนย์วิทยบริการมุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นศูนย์บริการทรัพยากรสารสนเทศชั้นนำของประเทศ
   
พันธกิจ
 1. พัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณภาพและมาตรฐาน ให้เป็นศูนย์บริการทรัพยากรสารสนเทศชั้นนำของประเทศ อย่างต่อเนื่อง
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและจิตวิญญาณในการให้บริการ อย่างต่อเนื่อง
 3. สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัยของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
 4. พัฒนาการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม อย่างต่อเนื่อง
      
แผนกลยุทธ
 1. แผนปฏิบัติการ/โครงการพัฒนา(จัดซื้อจัดหา)ทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี
 2. แผนปฏิบัติการ/โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี
 3. แผนปฏิบัติการ/โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัยของผู้ใช้บริการ ประจำปี
 4. แผนปฏิบัติการ/โครงการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ประจำปี