บริการห้องสมุด
เวลาเปิดให้บริการ
     เปิดให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งแต่ 08.30 น.- 17.00 น.
     ปิดวันหยุดตามประกาศของวิทยาลัย
      
คู่มือการใช้ห้องสมุด
     คู่มือการใช้ห้องสมุด     [ ดาวน์โหลด ]
   
ตรวจสอบข้อมูลการยืม-คืน
     ตรวจสอบข้อมูลการยืม-คืน     [ ตรวจสอบข้อมูล ]
   
บริการห้องสมุด
     บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
     บริการสืบค้นฐานข้อมูล
     บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
     บริการหนังสือสำรอง
     บริการแนะนำการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด
     บริการแนะนำหนังสือใหม่
     บริการอินเตอร์เน็ต
     บริการยืมระหว่างห้องสมุด
     บริการรวบรวมบรรณานุกรมเพื่อใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์
     บริการถ่ายเอกสาร และปริ้นงาน