HOME > เกี่ยวกับศูนย์วิทยบริการ> บุคลากร
บุคลากรศูนย์วิทยบริการ
 
 
ผศ.ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ
 
     
นางสาวเกศรินทร์ น้อยคำแก้ว
หัวหน้าวิทยบริการ
นางปทิตตา มุ่งเพียร
ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ
นายวิทยา อินทกูล
เจ้าหน้าที่ทั่วไป