วารสารออนไลน์  
     
 
    วารสารสาธารณสุขศาสตร์ (ม.มหิดล)     วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
    วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ (ม.ขอนแก่น)     วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
    วารสารวิทยาจารย์     วารสารครุศาสตร์ (ม.จุฬา)
    วารสารศึกษาศาสตร์ (ม.ขอนแก่น)     วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
    วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์     วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
    วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์     วารสารนิติศาสตร์ (ม.ธรรมศาสตร์)
    วารสารสาธารณสุขศาสตร์ (ม.บูรพา)     วารสารนักบริหาร
    วารสารมฉก.วิชาการ     วารสารสารสนเทศศาสตร์
   วารสารสุขศึกษา     วารสารศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม